Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek

Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczowych (znany również jako Rejestr UBO, dalej: Rejestr BR). Wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do założenia rejestrów beneficjentów rzeczywistych w celu dążenia do przejrzystości struktur kapitałowych, a także zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kim jest Beneficjent rzeczywisty?

Jest to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką), mające decydujący wpływ na jego działania. Należy podkreślić, że pojęcia beneficjent rzeczywisty z Ustawy o AML i rzeczywisty właściciel z Ustawy o CIT i PIT nie są tożsame. Beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy o AML będzie zawsze osoba fizyczna (sprawująca kontrolę nad podmiotem), natomiast rzeczywistym właścicielem może być inny podmiot niż osoba fizyczna (bardzo często są  to osoby prawne np. spółki prawa handlowego).

Kto ma obowiązek zgłaszania beneficjentów do Rejestru BR?

Do zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych jest zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego:

  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
  • Spółki komandytowo – akcyjne;
  • Spółki komandytowe;
  • Spółki jawne;

Zgłoszenia mogą dokonać osoby uprawnione do reprezentacji spółki – zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji danego podmiotu. Zgłoszenie składane będzie w formie dokumentu elektronicznego wraz z oświadczeniem osoby dokonującej zgłoszenia, że dane w nim zawarte są prawdziwe.

Kiedy mija termin na dokonanie zgłoszenia?

Spółki, które zostaną zarejestrowane od dnia 13 października 2019 r. lub później, będą zobowiązane zgłosić BR w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Spółki zarejestrowane przed datą 13 października 2019 r. są zobowiązane dokonania zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od uruchomienia Rejestru BR czyli do 13 kwietnia 2020 r. Niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru lub złożenie fałszywych informacji, zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Najnowsze artykuły

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie – zmiana przepisów od 2020 r.
15 marca, 2020
Mikrorachunek: co zrobić w przypadku przelewu na nieprawidłowy numer konta?
14 marca, 2020

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszam do kontaktu i bezpłatnych konsultacji. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy. Postaram się udzielić wyczerpującej odpowiedzi tak szybko jak będzie to możliwe.

AllEscort